PRIVACYVERKLARING

Geachte heer, mevrouw,

GRUPPO PIAZZETTA S.p.a., gevestigd te Via Montello, 22, Asolo (TV), Italië, geeft in zijn hoedanigheid als eigenaar van de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna genoemd het “Bedrijf”), deze verklaring in overeenstemming met de Europese en Italiaanse wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

Het bedrijf heeft een verantwoordelijke functionaris aangewezen voor de gegevensbescherming (DPO), met wie u schriftelijk contact kunt opnemen via het volgende adres: dpo@gruppopiazzetta.com.

Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking

De eigenaar zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. om antwoord te geven op uw specifieke vragen;
 2. uitsluitend na uw specifieke en aparte toestemming voor het toezenden, ook op geautomatiseerde wijze, van reclamemateriaal en berichten met informatieve en/of reclame-inhoud met betrekking tot producten en diensten die geleverd en/of gepromoot worden door de eigenaar (hierna genoemd “Marketingdoeleinden”).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot de doeleinden onder punt A), is het uitvoeren van een contract en het naleven van wettelijke verplichtingen. De rechtsgrondslag van de verwerking van gegevens met betrekking tot de doeleinden onder punt B) is toestemming.

Bewaartermijn van de gegevens

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

 • Voor de doeleinden onder punt A) gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van het doel en gedurende een periode van niet langer dan 24 maanden;
 • voor de marketingdoeleinden onder punt B) gedurende 24 maanden na de laatste communicatie. Na het verstrijken van deze termijn zullen uw gegevens worden gewist, tenzij u uw toestemming eerder intrekt.

Aard van de verstrekking en gevolgen van weigering

Het verstrekken van de gegevens is:

 • noodzakelijk voor de doeleinden onder punt A) voor alles wat verband houdt met het verzoek om technische assistentie. Bij weigering om de gegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken, wordt het daarom voor ons bedrijf onmogelijk om op uw verzoek om informatie in te gaan;
 • facultatief voor de doeleinden onder punt E). De belanghebbende kan daarom beslissen om geen persoonsgegevens te verstrekken of om op een later moment de verwerking van reeds verstrekte gegevens te weigeren: in dat geval kunt u de hierboven vermelde berichten niet ontvangen.

Categorieën van ontvangers

Onder verwijzing naar de hiervoor beschreven doeleinden onder punt A), B), C), D) en E) kunnen verzamelde en verwerkte gegeven worden gecommuniceerd aan intern personeel dat bevoegd is voor de verwerking voor het uitvoeren van de betreffende taken, en aan de volgende categorieën externe personen:

 • Bureaus/bedrijven die betrokken zijn bij de marketingactiviteiten,
 • Vertegenwoordigers/verkooppersoneel
 • kredietinstellingen;
 • advocaten en juridisch adviseurs;
 • overheids- en particuliere instanties, ook na inspecties en controles
 • website-providers, cloud-providers, leveranciers, technici die zich bezighouden met hardware- en software-assistentie, enz.
 • bedrijven of andere externe personen die activiteiten met betrekking tot uitbesteding uitvoeren.

Deze ontvangers worden in de gevallen waarin zij gegevens verwerken namens ons bedrijf, aangewezen als verantwoordelijken voor de verwerking, met een specifiek contract of ander juridisch document.

Doorgifte van gegevens aan een ander land en/of een internationale organisatie

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan landen buiten Europa.

Rechten van belanghebbenden

De belanghebbende heeft het recht om de eigenaar te verzoeken om inzage in zijn of haar persoonsgegevens en om rectificatie te vragen als ze onjuist zijn, om te verzoeken om verwijdering of beperking van de verwerking onder bepaalde omstandigheden, om bezwaar te maken tegen de verwerking wegens gerechtvaardigd belang van de eigenaar, of om te verzoeken om de overdraagbaarheid van de persoonlijke geleverde gegevens, alleen als het gaat om geautomatiseerde verwerking op basis van toestemming of contract.

De belanghebbende heeft tevens het recht om de verleende toestemming voor de verwerkingsdoeleinden in te trekken, onverlet de rechtmatigheid van de uitgevoerde verwerking tot het moment van intrekking.

De belanghebbende heeft tot slot het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it).